top of page

תקנון אתר

עודכן לאחרונה בתאריך 17/1/2023

תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון") מהווים, חוזה מחייב ותקף בינך, המשתמש, לבין החברה. תנאי השימוש עלולים להשתנות מעת לעת, ומחובתם להתעדכן בתנאי השימוש בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי השימוש והתחייבות לפעול על פיהם.

על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם את המוצרים, ביקשנו ליצור בתנאי שימוש אלה סביבה משפטית שתאפשר לנו להתרכז בעיקר – להביא לכם אתר לתרומה של מיטות ייחודיות לחיילים, באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונח.

אנא קראו בבקשה את האמור בתנאי השימוש להלן ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

מדריכים יותר ידידותיים ניתן למצוא במקומות הרלוונטיים באתר, ואולם כל אלו כפופים לאמור בתנאי השימוש שלהלן.

 

 1. הגדרות

  1. "האתר" - אתר האינטרנט, שכתובתו www.bedbox-donate.com, לרבות המערכות והיישומים שבו.

  2. "החברה" – האתר הינו בבעלות בנטוב אליפסיס בע"מ ח.פ. 516349867, ו/או מי מטעמה, לרבות תאגיד שולט, נשלט או הנמצא בשליטה משותפת של החברה.

  3. "המערכות" או "היישומים" - מערכות ויישומי האתר הדרושים להפעלתו בהתאם למטרותיו המוגדרות להלן, וכן מערכת ו/או יישום עתידיים ו/או אחרים אשר החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם יפעילו באתר.

  4. "משתמש" – כל אדם ו/או תאגיד העושה שימוש באתר ו/או בשירותיו, גולש באתר ו/או מבצע הזמנה או רכישה דרכו ו/או עושה שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בתוכן המפורסם בו.

  5. "כוח עליון" - כל גורם שאיננו בשליטתה הישירה של החברה, ואין לה ו/או לא אמורה להיות לה אפשרות סבירה להשפיע על גורם זה. לרבות אך לא רק: אסון טבע ו/או פגיעה ברשת החשמל ו/או פגיעה ברשת האינטרנט ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמש ו/או תקלה אצל החברה ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של החברה ו/או פגיעה ברשתות התקשורת.

  6. "מוצרים" או "שירותים" - כל מוצר ו/או שירות המוצע באתר, בין אם עבור יחידים והן עבור חברות ו/או עוסקים, לרבות, אך לא רק, מוצרי הקרטון, וכן כל מוצר ו/או שירות נוסף ו/או חליפי ו/או אחר שיתווסף בעתיד.

  7. "ספק" - כל גורם שמספק מוצרים ו/או שירותים באמצעות או ע"י האתר ו/או מטעמה של החברה.

  8. "שימוש" – לרבות גלישה ו/או צפייה באתר ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט הכלולים ו/או מקושרים באתר (באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), שימוש במערכות, הזמנת ו/או רכישת שירות או מוצר, וכן כל פעילות או פעולה אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא.

  9. "פעולה" – עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת התוכן המפורסם באתר זה, לרבות הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת"Talkback" , פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב.

  10. "פרסומים" - כל המופיע והמתפרסם מעת לעת באתר, ואשר הועלה מטעם החברה, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים, המלצות, הכוונות, שירותים, כתבות, מאמרים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא.

  11. "תוכן" או "תכנים" - כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, דרך הצגתם וכיוצ"ב.

 

 1. מטרתו של אתר אינטרנט זה

  1. אתר זה מספק שירות מקוון לרכישת מוצרים ו/או שירותים, אשר בעיקרו מיועד להציע תרומה למיטות קרטון לחיילים עבור החיילים ללינה  (להלן: "המוצרים"), ולאפשר למשתמשים להזמין ולרכוש את המוצרים ו/או השירותים לחיילים המוצעים באמצעות האתר.

  2. מובהר, כי התמונות המוצגות למוצרים באתר הינן להמחשה בלבד וכי ייתכן שוני בין התמונות לבין המצב בפועל.

 

 1. מפעילת האתר

החברה היא הבעלים הרשום של האתר. פרטי הקשר של החברה הם:

כתובת למשלוח דואר: רחוב הלהב 5 חולון

דואר אלקטרוני: shahaf@bentov.net

טלפון: 052-3518269

 

 1. כללי

  1. כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתנאי שימוש אלה להלן.

  2. תנאי השימוש שלהלן הינם הבסיס החוקי להזמנות עבור החיילים ולגלישה באתר, מסדירים את היחסים שבין החברה לבין המשתמש באתר (ו/או הרוכש מוצרים ו/או שירותים באמצעות), ומהווים הסכם לכל דבר ועניין בין החברה לבין כל המשתמשים באתר.

כל משתמש המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר ומאשר, עם ביצוע הפעולה, כי קרא והבין את תנאי השימוש ומסכים לכל הוראותיהם ותנאיהם, וכי אין ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי משותפיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או נותני שירותים אחרים באתר, בכל הקשור להוראות ולתנאים של תנאי השימוש דנן.

ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

 1. תנאי השימוש הללו, יחד עם מדיניות הפרטיות, הינם הבסיס לשימוש באתר, וכל שימוש באתר, מעבר לאישור תנאי שימוש אלו, כפוף ומותנה גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה.

לעיון במדיניות הפרטיות של האתר במלואה, הקש כאן: [מדיניות פרטיות – מנוחת הלוחם – למען חיילי צה"ל (bedbox-donate.com)] (להלן: "מדיניות הפרטיות").

 1. רק האמור בתנאי השימוש יחייב את החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי השימוש הללו ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה "המקור-האחר"), יגבר האמור בתנאי השימוש, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכרים תנאי השימוש הללו במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי - כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

 2. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (להלן: "שינוי") את תנאי השימוש באתר מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש ולפי שיקול דעתה, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר ו/או במערכותיו, והנך מתחייב לכך. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר וככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, עלייך להפסיק את השימוש באתר ו/או בשירותים שבאתר באופן מיידי, וככל שלא תעשה כן יהווה המשך השימוש הסכמתך המפורשת לשינוי.

 3. תנאי השימוש הללו רלוונטיים וחלים על כל שימוש באתר באמצעות כל מחשב או כל מכשיר סלולארי או כל מכשיר תקשורת נתונים אחר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים, לרבות כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

 4. יובהר כי, תכני האתר, מערכותיו ו/או יישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה חברתית, תקשורתית ו/או אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה, לווין ו/או כל אמצעי תקשורת ו/או מדיה אחרים שהם; תנאי השימוש המפורטים בתנאי השימוש רלוונטיים וחלים, בשינויים המחויבים, על כל רשת, ערוץ ו/או מדיה בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם.

 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר ו/או כל מוצר ו/או שירות ו/או תוכן באתר, בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש, וכי לא תחויב בתשלום ללא הסכמתך המפורשת.

 6. השימוש באתר, עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי. מסירת כל מידע מטעמך תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד, דע כי אינך מחויב לעשות כן. מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר ו/או כל מוצר ו/או שירות ו/או תוכן באתר, בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש, וכי לא תחויב בתשלום ללא הסכמתך המפורשת.

 8. לצורך רישום לשימוש באתר יכול שיהיה על המשתמש ללחוץ על תיבות ההרשמה, ולאחר מכן לסמן את התיבות ולמלא את הפרטים הנדרשים בעמוד ההרשמה, וללחוץ על כפתור האישור. במקרה כאמור, לחיצה על כפתור האישור תהווה את אישורך כי קראת את האמור בהליך ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, וכי הבנת אותם והנך מסכים להם. יצוין כי הסליקה של האתר מתבצעת בדומיין (בנטוב אליפסיס (cardcom.solutions)) שונה מדומיין (מנוחת הלוחם – מתגייסים למען הלוחמים בשטח! – מנוחת הלוחם – למען חיילי צה"ל (bedbox-donate.com)) האתר ע"י צד ג' מטעמים מערכתיים של החברה ו/או האתר.

 9. תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

 10. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.

 11. למניעת ספק, האמור בתנאי שימוש אלו, הנו בנוסף לכל זכות המוקנית לחברה על פי כל דין.

 12. מובהר כי בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי החברה תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או בו מוקנית לחברה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל החברה (או תחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של החברה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של החברה (או אי פעילותה) כאמור.

 13. עוד מובהר כי, רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או המידע המפורסם בו יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות ו/או המידע. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במערכות החברה, יהיה המידע המצוי במערכות החברה, המידע המחייב. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 14. יודגש שקבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות האתר, לרבות הצפייה ו/או השימוש בתכנים שבאתר, דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לרשת האינטרנט. מובהר כי עלויות חיבור מקוון כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם, והן מצויות באחריותך המלאה והבלעדית, כמו גם כל העלויות הכרוכות בציוד ובשירותי התקשורת, לרבות מחשבים ותוכנות, הנחוצים לשם התחברות לאתר וכל שימוש בתכנים המצויים בו.

 15. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

 

 1. תנאי השימוש באתר

  1. בכדי שנוכל לספק לך את השירות ו/או המוצר המבוקש ו/או להציע לך את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר יהיה עליך להזין את הפרטים המבוקשים במדויק.

  2. על מנת לעשות שימוש באתר על המשתמש לעמוד בכל התנאים הבאים* **:

   1. בוגר/ת, בגיל 18 ומעלה, ובעל/ת כשירות משפטית בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, וכל חוק רלוונטי אחר.

במידה והמשתמש הוא תאגיד, אזי הגורם (האדם) מטעמו הנרשם לאתר מאשר ומצהיר כי הוא עומד בתנאי הנ"ל וכן כי הוא מורשה חתימה מטעם התאגיד המוסמך לחייב בחתימתו את התאגיד, וכי נתקבלו אצל התאגיד כל ההחלטות הנדרשות לצורך ההתקשרות עם החברה. למען הסר ספק, מובהר כי המנוי הוא אישי, ואינו מיועד לשימוש על-ידי כל מי מטעמו של התאגיד, אלא רק לגורם הנרשם כאמור;

 1. להחזיק – ככל שהמשתמש הינו אזרח ישראלי או תאגיד רשום כדין בישראל - בתעודת זהות ישראלית או דרכון ישראלי או תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה תקפים; וככל שנדרש רישום המשתמש במרשם כלשהו על-פי דין – הרישום תקף ולא נמחק; או – ככל שהמשתמש הינו אזרח זר – כי הוא מחזיק בדרכון זר תקף;

 2. להחזיק תא דואר אלקטרוני (דוא"ל; Email) פעיל, תקין ונגיש ברשת האינטרנט;

 3. להחזיק בכרטיס אשראי ו/או כרטיס חיוב אחר בהתאם לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986, וכי כרטיס זה בתוקף, והונפק על-ידי אחת מחברות האשראי הבאות: כאל, מקס, מסטרקרד/ישראכרט, אמריקן אקספרס; ו/או כל אמצעי תשלום אחר המפורט באתר ו/או הנדרש ומאושר על-ידי החברה;

 4. למלא את פרטיו האישיים ויתר שדות החובה בטופס ההזמנה באתר במלואם ונאמנה במהלך הליך הרישום ו/או ביצוע הרכישה באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: כתובת למשלוח, מספר זהות, כתבות דוא"ל ומספר טלפון נייד.

 

* על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתמשים להמציא כל מסמך ו/או אישור ו/או תעודה אחרת אשר יידרשו בהתאם לנהליה ו/או על ידי הספק ו/או על-פי דין לצורך שימוש באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, והמשתמש מתחייב להמציא לחברה, עד למועד שנדרשת כאמור, כל מסמך ו/או אישור ו/או תעודה אשר יידרשו כאמור.

** משתמשים חוסים או שאינם בעלי כשירות משפטית, אינם רשאים לעשות שימוש באתר אלא באמצעות אפוטרופוס.

יצוין שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון: אמצעי תשלום לא תקף, שימוש באמצעי תשלום שלא כדין, מסירת פרטים לא-נכונים / כוזבים, אי מסירת פרטים ו/או מסמכים נדרשים, פגיעה במפעילה, באתר ו/או בספק כלשהו.

 1. על אף האמור בסעיף 5.2 לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, שימוש באמצעי תשלום שלא כדין, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או פגיעה במשתמש אחר.

 2. ברצון החברה להבהיר, כי היא עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של המערכות. יחד עם זאת, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל המערכות ו/או היישומים יהיו זמינים ושמישים לכלל המשתמשים. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר, והינן למיטב ידיעתה של החברה ואינן מתעדכנות באופן שוטף. עליך החובה לבדוק כי הנך עומד בדרישות המפורטות בסעיף 5.2 לעיל וכן בכל דרישה אחרת של החברה.

 

 1. הצהרות והתחייבויות המשתמש

אתה המשתמש, מצהיר, מסכים ו/או מתחייב (לפי העניין), כדלקמן:

 1. כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש, על מנת לקבל את השירות ו/או המוצר המבוקש ו/או לרכישת מוצרים ו/או שירותים נוספים. החברה איננה יכולה להבטיח כי כל המערכות באתר תתרענה אם פרטי מידע מסוימים חסרים;

 2. כי ידוע לך שהשימוש אתר כולל מילוי פרטים או טפסים אונליין ותשלום עבור המוצרים ו/או השירותים, כי הנך מתבקש למסור וכי כל מידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדויק ונמסר על ידך נמסר מיזמתך, מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול;

 3. כי ידוע לך שהדרך היחידה לרכוש מוצרים ו/או שירותים דרך האתר ולהפיכתך ללקוח היא הסכמתך לתנאי השימוש, השלמת הליכי הרישום והתשלום עבור הרכישה, וקבלת אישור החברה בדבר השלמת הרישום וביצוע התשלום;

 4. כי ידוע לך שאין ולא תהיה לאתר ו/או לחברה כל אחריות בגין המוצרים ו/או השירותים המסופקים באמצעות האתר על ידי החברה למשתמשים, אלא בכפוף לתנאי שימוש אלה;

 5. כי ידוע לך ומוסכם עלייך שהאתר יכול לכלול הפניות לאתרים צד ג’ או הפניות למוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי צדדי ג', כי הפניות לקבלת מוצרים ו/או שירותים אלו אינם תחת שליטתנו ואיננו אחראים לאספקה, טעות או איכות מוצרים ו/או שירותים אלו, או כל אספקט אחר הקשור למוצרים ו/או שירותים אלו המוענקים על ידי צדדי ג' איתם אנו או האתר או הספק בשיתוף פעולה עסקי כאמור;

 6. כי כל התקשרות ו/או עסקה שלך עם צד ג' כפופה לתנאי השימוש והמדיניות של אותו צד ג', והינה חד צדדית - בינך לבין אותו גורם צד ג' – לרבות כל נושא הקשור בעסקה, לרבות בפרסום התוכן של אותה עסקה, בתשלומים ואספקת מוצרים ו/או שירותים, ביטחון מידע ופרטיות וכיוצ"ב;

 7. כי כל המידע ו/או התכנים המצויים ו/או המועלים לאתר הינם וייתרו רכושה הבלעדי של החברה, וכי חל על המשתמש איסור להוסיף, לשנות, לערוך, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, התכנים, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, או לקחת חלק בכל האמור, למעט שליפת נתונים לצורך שימושך האישי בלבד;

 8. כי לא תעשה שימוש באתר ו/או מוצרים או בשירותים המוצעים דרכו או באמצעותו שלא למטרותיהם, ולא תעשה בהם שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה בו כל שימוש לצרכים, כדלקמן:

  1. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה);

  2. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין החברה ו/או הספק ו/או צדד ג' לבין משתמשים אחרים ו/או צדדי ג';

  3. העלאת תכנים ו/או מידע המהווים דבר פרסומת ו/או תוכן שיווקי, מכל סוג שהוא, ו/או במטרה לפרסמם או להפיצם (אף אם לא למטרות רווח);

  4. העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים ו/או שיש בהן כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהם עלולים להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש;

  5. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש לחברה ו/או לספקים ו/או למשתמשים אחרים ו/או לצדדי ג' ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לספקים ו/או למשתמשים אחרים ו/או צדדי ג' ו/או למערכות, מחשבים ו/או ציוד אחר של מי מהנ"ל;

  6. כל שימוש ו/או ניסיון להתחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו הינם  אסורים בהחלט;

  7. שיבוש ו/או האטת ו/או מניעת תקשורת בין האתר לבין החברה ו/או הספק ו/או המשתמשים בו ו/או כל צד ג', ובכלל זה תקשורת בתוך האתר עצמו או מחוצה לו ו/או כל פעולה שיש בה לשבש את מהלכו התקין של האתר;

  8. כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע וכיוצ"ב, לרבות כאלה שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה, אחזור, הכנסת ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי, שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות, מכל מין וסוג שהוא, וכיוצ"ב; בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף ו/או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהאתר;

  9. רישום צדדי ג' ו/או פתיחת חשבונות ו/או סיסמאות עבורם, למעט בהתאם לתנאי השימוש הללו;

  10. כל שימוש שאינו למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר;

  11. שידול, סיוע ו/או עזרה לצד ג' על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל;

 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה באתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.

 10. החברה עושה כל מאמץ לניטור התכנים המובאים לאתר, יחד עם זאת החברה אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה אלא באמצעות הספק ו/או המשתמשים ו/או צד ג'.

 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

 12. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, החברה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, בין אם משתמש רשום או לאו, או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

  1. הופר תנאי מתנאי השימוש באתר;

  2. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש ו/או מטעמו;

  3. בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה במפעילה, באתר, בציוד החברה, במידע המצוי אצל החברה ו/או משתמשים אחרים ו/או צדדי ג' וכיוצ"ב.

 13. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את המבנה, המראה, העיצוב, ההיקף ו/או הזמינות של האתר, המוצרים, השירותים, התכנים ואפשרויות השימוש, וכן לבצע שינוי של כל היבט אחר הכרוך בהם – כל זאת ללא חובת הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

מובהר כי שינויים ו/או עדכונים כאמור לעיל יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה, אשר מטבעם עלולים להיות כרוכים בתקלות טכניות ו/או אחרות, לדרוש תקופות הסתגלות והתאמה, לעורר אי-נוחות וכיוצ"ב, ולא יהיו לך כל טענות, דרישות ו/או תביעות כלפי החברה בגין ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור, או בגין תקלות ו/או קשיים אחרים כאמור אגב ביצועם.

 1. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מתן השירותים ו/או מכירת המוצרים ו/או השירותים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות. החברה תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן במהלכם הופסקה פעילות האתר, ובמידת האפשר תפרסם הודעה באתר על הפסקת השירות ו/או המוצר זמן סביר מראש. במקרה של הפסקה קבועה ו/או ביטול של מוצר ו/או שירות כלשהו, יהיו משתמשים זכאים להחזר יחסי של התמורה ששילמו לחברה בגינו, שיחושב בהתאם להיקף השירות ו/או המוצר שסופק עד למועד ההפסקה כאמור, ובכלל זה בהתאם לכמות התכנים שצרכו ביחס לכלל התכנים שהתחייבה החברה לספק בעסקה.

 1. שימוש במידע

  1. הנך מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר נמסר על ידך באמצעות האתר, נמסר ביזמתך, בעצמך או באמצעות מי מטעמך, ומרצונך החופשי, וכי עצם הזנת הנתונים על יעדך בכל פעולה שהיא, לרבות לצורך הרישום לאתר, מהווה הסכמה מפורשת מצדך להתיר לחברה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע בכפוף לכל דין, לרבות בעניינים הקשורים במוצרים ו/או בשירותים, לרבות עיבוד המידע, אחסונו ושימוש בו, ולמטרות לגיטימיות אחרות, ובכלל זה עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי המוצרים ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו.

  2. הנך מאשר לחברה ו/או מי מטעמה להשתמש בכל המידע אשר יימסר לנו על ידך ו/או יתקבל עלייך מצדדי ג' וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה והאתר.

  3. ככל שבמהלך רישומך לאתר נתת את הסכמתך לחברה ו/או לספק ו/או למי מטעמם לשלוח לך, מעת לעת, דברי פרסומת כמפורט בהוראות סעיף 30 א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 (להלן, בהתאמה: "דברי פרסומת" או "חוק התקשורת") ו/או לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א–1981 (להלן, בהתאמה: "דיוור ישיר" או "חוק הגנת הפרטיות"), יישלחו הודעות כאמור לפרטי הקשר שמסרת לנו.

  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים מהחברה ו/או מצדדי ג', לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מהחברה ו/או מצדדי ג' כאמור.

  5. הנך רשאי, בכל עת, לחזור בך מהסכמתך או להפסיק לקבל מאיתנו דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר ו/או עדכונים, מבצעים והטבות שונות לפרטי הקשר שמסרת לנו, וזאת באמצעות לחיצה על קישור ההסרה מרשימת התפוצה (unsubscribe) המצוי בתחתית כל הודעה כנ"ל שנשלחה אלייך; או באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל: ______________ או בטלפון: _____________. הנך מאשר כי הובהר וידוע לך כי הסרתך מרשימת התפוצה תתבצע בתוך 5 (חמישה) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך כאמור, וכי ייתכן שתמשיך לקבל דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר ו/או עדכונים, מבצעים והטבות שונות עד למועד זה.

  6. כן הנך רשאי לפנות אלינו להסרת או תיקון פרטייך במאגרי המידע המשמש למשלוח דיוור ישיר ו/או לדרוש כי פרטייך במאגר המידע הנ"ל לא יימסרו לצדדי ג', בין אם ספציפיים או בכלל, לפרק זמן מוגבל או קבוע, ואנו נשיב להודעתך, לרבות אם פעלנו בהתאם לפנייתך (או דרישתך) או סירבנו לה, במלואה או חלקה, וזאת בתוך 30 (שלושים) יום מקבלת דרישתך הנ"ל.

  7. מובהר ומודגש כי, ככל שפנית אלינו בבקשה להסרתך מרשימות התפוצה של החברה בהתאם לאמור בסעיף ‎8.5 לעיל או שתבקש להסיר את פרטייך ממאגרי המידע של החברה בהתאם לאמור בסעיף 8.6 לעיל, תהיה לחברה הזכות למנוע ממך לעשות שימוש ו/או לסגור את חשבונך באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  8. במקרה של רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, הנך מסכים כי החברה תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי התשלום ומספר/י הזהות שהזנת לצורך פנייה לגורם הסולק/המאשר הרלוונטי על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע רלוונטי מצדדי ג'.

  9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הזמנת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, הנך מסכים ומאשר כי החברה תוכל ליצור עמך קשר ע"י שימוש בפרטים שהזנת בהרשמתך לאתר לצורך מתן הנחיות להמשך קבלת המוצרים ו/או השירותים.

 

 1. אבטחת מידע

  1. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע מקובלים התואמים את הוראות הדין בהתחשב בשירותים והמוצרים המוצעים באתר, וכל עוד היא נוקטת בהם, לא תישא החברה באחריות בגין נזק, הפסד הוצאה או אובדן כלשהם, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה מאספקת המוצרים ו/או השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהלות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדי ג'.

  2. מאחר ומדובר בסביבה אינטרנטית המאפשרת ביצוע פעולות באופן מקוון, עלולים אתרים מסוג זה לשמש מטרה לחדירות, ומשכך, וחרף מאמצנו לאבטח את כל המידע, החברה אינה מתחייבת ואינה ערבה לכך שכל המידע המצוי באתר לא ייפרץ ו/או יגיע לידי צד ג' שאינו מורשה לכך.

  3. בהתאם לאמור לעיל, הנך מאשר כי כל עוד תנקוט החברה בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע אזי היא לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך (ככל שיגרם) כתוצאה מפריצה למסד הנתונים שלה ו/או לאתר שלה ו/או למערכותיה ו/או למחשביה.

  4. פרטי התשלום ומידע בדבר אמצעי התשלום שלך אינם נשמרים על ידי החברה אלא ע"י חברת הסליקה ואנו כמובן שלא נעשה שימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בנתונים אלו שאינו למטרות לשמן הוא נמסר לנו על ידך כמפורט בתנאי השימוש.

  5. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שיגרם לך, ככל שיגרם, כתוצאה משימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בפרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום שלך, שנגרם כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתנו ו/או ממקרים הנובעים מהעברת הפרטים לחברת האשראי ו/או הסליקה המקוונת ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מפריצה ע"י צד ג' ו/או אובדן המידע.

  6. החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדי ג', לרבות אך לא רק, במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או הוראת רשות מוסכמת ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים, בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

במקרה כאמור, החברה תהיה רשאית לנקוט כנגדך בכל ההליכים.

 

 1. רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר

  1. תהליך רכישת המיטות עבור החיילים יתבצע בעמוד פרטי התרומה במסגרתו תדרש לבחור את כמות המיטות שברצונך לתרום ע"י הקלקה על הוספת המוצר לסל הקניות, ולאחר מכן המוצר יהיה ניתן לרכישה ישירות מסל הקניות, במסגרתו תדרש למילוי פרטים אישיים של המשתמש (הרוכש), הזנת פרטים נוספים הרלוונטים לסוג השירות או המוצר המבוקש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאה והסכמה לאמור בתנאי השימוש והפרטיות, אשר בסיומה תופיע הודעה על השלמת ההזמנה.

על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי השירותים או המוצרים יסופקו למשתמש.

בסיום הפעולה המתוארת בסעיף 8.1 זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת הרכישה. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה מקום בו התקבלה הודעה על השלמה כאמור לעיל.

 1. לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים יכול שתידרש ע"י החברה לעשות שימוש בכרטיס אשראי או כרטיס חיוב אחר או לחילופין בחשבון בנק. במקרה של שימוש בכרטיס חיוב באתר, הנך מצהיר ומתחייב כי הנך עושה שימוש בכרטיס חיוב שבבעלותך או שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. כן הנך נותן הרשאה לחברה לחייב את כרטיס החיוב בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של הסכם הרכישה וכי במקרה זה החברה תהא זכאית לכל זכות, סעד ו/או תרופה המוקנים לה על פי תנאי משתמש אלא ועל פי דין, לרבות להפסיק את אספקת המוצרים ו/או השירותים לאלתר.

 2. במקרה בו לא תאושר העסקה על ידי המסלקה או חברת האשראי או כל גורם מוסמך המאשר את התשלום ו/או אמצעי התשלום, לפי העניין, תקבל מהחברה הודעה מתאימה על כך וניצור עמך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 3. מובהר כי אספקת המוצרים ו/או השירותים יכול שתעשה ישירות על-ידי החברה או ע"י צד ג' באמצעות האתר.

 4. יתכן שלמוצרים ו/או שירותים מסוימים ייקבע מספר ו/או תקופה מוגבלת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכי לא תתאפשר הרשמה עתידית כלשהי. מובהר שבכל מקרה שבמוצר ו/או שירות כלשהו תהיה הגבלה כמותית או זמנית כאמור, תעשה ההרשמה לפי עקרון "כל הקודם זוכה".

יובהר כי יתכנו מקרים בהם על אף שמוצר ו/או שירות כלשהו יהיה בעל מספר או תקופה מוגבלים כאמור יוצג באתר כקיים וזמין להזמנה, אך בפועל נגמרו; במקרים אלו, ככל שהנך מסרב לשנות את הזמנתך כנדרש, תבוטל הזמנתך (העסקה) בהתאם להוראות סעיף 15.7.1 להלן, בשינויים המחויבים, ולא תהיה לך כל תביעה, דרישה ו/או טענה בקשר לכך כלפיי החברה, הספק ו/או צד ג', בכפוף להשבת מלוא הסכומים ששילמת על חשבון העסקה, אם וככל ששילמת כאמור.

 1. תמורה (מחירים) ותשלומים

  1. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף (מע"מ), אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, המחירים הנקובים באתר כוללים את דמי משלוח.

  2. החברה תהא רשאית לעדכן את המחירים ו/או את דרכי התשלום באתר, וכן להוסיף, לשנות או להפסיק מבצעים שהיא מציעה למשתמשי האתר, מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת, והעדכונים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר או זמן סביר לאחר פרסומם, בהתאם למהות העדכון.

  3. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא"ל על-ידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר ו/או שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מאשר שהוא מודע לכך שהוא יחויב בהתאם למחיר המעודכן.

  4. במקרה שמוצג אחוז הנחה בעסקה, מחיר המוצרים הסופי לאחר הנחה המוצג בעסקה בש"ח הוא המחיר המחייב. הצגת אחוז הנחה בעסקה הינו לצרכי נוחות בלבד ומעוגל בכללי עיגול מקובלים כלפי מטה.

  5. התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש החברה (להלן: "סולק") ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. המשתמש נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, במועדן ובמלואן, ככל הנדרש.

  6. החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי חיוב או אמצעי תשלום אחרים הזמינים באתר. מובהר שבכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך למשתמש וללא הרשאות הנדרשות.

  7. אם יתברר שכרטיס החיוב של המשתמש אינו תקף, או שהסולק אינו מכבד את העסקה – החברה תיצור עם המשתמש קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה. מובהר שלאחר ביצוע החיוב באמצעות כרטיס חיוב ו/או אמצעי תשלום אחר המפורסם באתר, יחויב המשתמש בעלות הרלוונטית ותישלח אליו הודעת דוא"ל מטעם החברה המציינת את אישור העסקה ופרטיה.

 2. משלוחים

  1. החברה תספק לחיילים את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה שיהיו נהוגים בחברה מעת לעת. קבלת המשלוח לרוב תדרוש לפרוק את המוצרים ע"י מלגזה או במקומות מיועדים לפריקת סחורה של ספקים אחרת לא יהיה ניתן לספק את המוצרים ליעד המבוקש ע"י המשתמש.המיטות נשלחות בחבילות של 50 יחידות ונשלחות בהתאם לביקוש ביחידות

  2. אופן משלוח הטובין כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר) וכמובן בהתאם למצב הבטחוני המאפשר את החלוקה ליעד שבו מצויים החיילים. יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות ישירות לחיילים ויש לבצע את התיאום עם החברה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים לחיילים.

  3. החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת טובין באירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, מלחמות, מגיפות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

  4. זמני אספקת הטובין כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 19:00.

  5. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה (אך לא חייבת) ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של המשתמש ו/או הצגת תעודה מזהה כתנאי למסירת המוצר.

  6. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצרים אשר מופיעים באתר אזלו מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע ההזמנה, החברה תיצור קשר עם המשתמש והוא לא יחויב בגין המוצרים החסרים. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצרים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהחברה תשיב למשתמש כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה.

  7. על המשתמש ו/או מי מטעמו לבדוק את המוצרים עם קבלתם ולציין בכתב ליקויים ו/או פגמים ו/או אי התאמות באם קיימים. במידה ולא עשה כך במעמד האספקה, יראו כאילו סופקו המוצרים בהתאם להזמנה ובמצב תקין לשביעות רצונו של המשתמש.

 

 1. ביטול עסקה והחזרות

  1. ככלל לא יינתן לבטל הזמנה של תרומה מרגע שנקלטה אצל החברה,  אך מטעמים מיוחדים ובהתאם לשיקול דעתה של החברה תהיה רשאית החברה לבטל את ההזמנה כל עוד ההזמנה לא הועמסה למשלוח ליעדה.

  2. המשתמש מאשר כי ידוע לו שחוק הגנת הצרכן לא חל ברכישת המוצרים לחיילים כתרומה וכי אין לו ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה מהחברה בשל כך.

   1. במקרה והתשלום בוצע באמצעות כרטיס חיוב, תהיה מפעילת השירות לקזז מכל החזר שתעביר לך את עלויות הסליקה בהן נשאה. כל החזר כספי בהתאם למדיניות הביטולים ייעשה בהתאם לאחת מדרכי התשלום שמאפשרת החברה, לפי שיקול דעתה, בתוך 30 (שלושים) ימי עסקים ממועד הודעת הביטול.

  3. ביטול עסקה ע"י החברה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל עסקה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:

 1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

 2. המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלה;

 3. המשתמש מסר במכוון, בעת ההרשמה לאתר ו/או לאחר מכן, פרטים אישיים מטעים;

 4. אם יש למשתמש חוב כספי לאתר ו/או לחברה ולא פרע את חובו למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;

 5. נוכח מעשה או מחדל של המשתמש אשר יש בהם כדי לפגוע במפעילה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במפרסמים ו/או בצד ג' כלשהו;

 6. במקרה ונפלה בתיאור השירות ו/או המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר השירות ו/או המוצר ובין אם בתיאור השירות ו/או המוצר ומדובר בטעות טכנית או בטעות אנוש שנעשתה בתום לב;

 7. במקרה של כוח עליון, לרבות מגיפה ו/או אירוע ביטחוני ו/או מגיפה המונעים לדעת החברה את ביצועה של העסקה או את אספקת השירות ו/או המוצר;

 8. הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל שנמסרה במעמד ביצוע ההזמנה.

 1. קבצי Cookie

  1. "Cookie" הינו קובץ טקסט אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב-"Cookie" בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה-"Cookie" ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

  2. בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב-"Cookie" ולזהותך על פיו.

 2. קנין רוחני

  1. כל החומר ו/או המידע ו/או התכנים המצויים באתר, לרבות עיצובו, תוכנו, סדר הבחירה, התיאום ו/או הקידום של תוכן באתר, וכל המידע המצוי בו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ומהווים את קניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג’ שהחברה קיבלה מהם את הסכמתם לשימוש כדין ומשכך חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה, ובכלל זה חל איסור מוחלט לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

  2. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של החברה ו/או של צדדי ג’ ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, מאמרים, ספרים, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה. לעניין זה, "מידע" משמעו כולל גם כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.

  3. מובהר שאין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

  4. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לייצר יצרה נגזרת, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בעיצובים או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן).

  5. אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לבצע קישור עמוק (deep linking) לתכנים באתר, לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots, crawlers וכיוצ"ב, להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, לרבות באמצעות מסגרת (framing) או בכל דרך שהיא – ובכלל זה כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנה את עיצוב האתר או מחסירה תכנים כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים, ו/או להפיץ נתונים ו/או תכנים כאלה ברבים, באופן מסחרי או במסגרת מסחרית, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

  6. באתר עשויים להיכלל קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע"י החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה או באחריותה של החברה והיא אינה מפקחת על כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתרים כאמור מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, רעיונות, שיפורים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד ג’, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

  7. ככל שהאתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

  8. השם "BedBox" מהווים סימן מסחר של החברה, וכן כוללים את שמות המתחם (domain name) של האתר. סימני המסחר באתר - בין אם נרשמו ו/או ניתנים לרישום ובין אם לאו - הם כולם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות בנ"ל כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

  9. מובהר ומודגש שכל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר ו/או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

 

 1. שירות לקוחות / תמיכה טכנית

  1. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות מוצרים ו/או שירותים, או בכל שאלה, הצעה, תלונה ו/או בקשה אחרת, וכן לקבלת תמיכה טכנית ביחס לשימוש באתר או לשירותים ו/או למוצרים המפורסמים באתר, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות והתמיכה הטכנית של החברה בדוא"ל, לכתובת הדוא"ל: _____________, או בטלפון, למס': _____________.

שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות והתמיכה הטכנית הינן ב, בין השעות, למעט ערבי וימי חג, וימי שבתון. שעות הפעילות הללו עשויות להשתנות מעת לעת, ובמקרה של שינוי תתפרסמנה הודעות מתאימות באתר.

 1. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת ליתן מענה מוקדם ככל הניתן לפניות למוקד התמיכה הטכנית, אך אינה מתחייבת למתן פתרון לכל בעיה שתתגלה.

 2. החברה רשאית, אך לא חייבת, לפרסם באתר מידע לצורך הדרכה ו/או סיוע טכני למשתמשים, בין במענה לפניות לקבלת תמיכה ובין אם כמידע כללי.

 3. החברה שומרת לעצמה הזכות לוודא כי משתמשים הפונים לקבלת תמיכה, אכן זכאים להשתמש בשירות ו/או במוצר הרלוונטי לפנייתם, בכפוף להוראות שימוש אלה.

 

 1. הגבלה אחריות

  1. החומרים והתכנים (ובכלל זה תמונות ותיאורי המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר) הינם חומרים כלליים באופיים ו/או לצרכי המחשה ופרסום בלבד, מוצעים לציבור ולמשתמש כמו שהם ('As Is'), ואינם מהווים הזמנה לקבלת הצעות ו/או תחליף לייעוץ מסחרי ו/או כל ייעוץ מקצועי אחר הנוגע למקרה ספציפי.

  2. אופן הצגת המוצרים ו/או השירותים באתר כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ותכונות השימוש באתר ובתכנים ניתן כמו שהוא ('As Is') בהתאם להחלטת החברה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות ו/או התגובות בגין השימוש במוצרים ו/או השירותים. השימוש, אפוא, במוצרים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

  3. החברה עושה כל מאמץ בכדי לעדכן את האתר, אולם, המידע הכלול באתר זה עשוי להכיל אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. הסתמכות כלשהיא על התכנים ו/או המידע שיתקבל על ידך באמצעות האתר לרבות אך לא רק באמצעות תכנים המפורסמים באתר מעת לעת או באמצעות שיחות ו/או התכתבויות אל מול נציגי החברה, תעשה, על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תחייב את החברה ו/או מי מטעמה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.

  4. מובהר כי שינויים ו/או עדכונים ו/או הוספת מערכות ו/או יישומים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או תכנים לאתר יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה, אשר מטבעם עלולים להיות כרוכים בתקלות טכניות ו/או אחרות, לדרוש תקופות הסתגלות והתאמה, לעורר אי-נוחות וכיוצ"ב, והנך מתחייב שלא יהיו לך כל טענות, דרישות ו/או תביעות כלפי החברה בגין ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור, או בגין תקלות ו/או קשיים אחרים כאמור אגב ביצועם.

  5. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם, ובכלל זה למשתמשים, והחברה אינה אחראית ולא תישא באחריות - באופן ישיר או עקיף - לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב, שנגרמו, אם וככל שנגרמו, לך ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר ו/או השימוש בו, או הטובין ו/או השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).

  6. בטרם תבקש לרכוש מוצר ו/או שירות באמצעות האתר יהיה עליך לשקול היטב את משמעות התרומה לחיילים, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך, ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר. ככל שאתה בוחר לרכוש או להסתמך על המוצרים ו/או השירותים באתר, הרי שאתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.

  7. החברה ו/או האתר אינם אחראים לטיב המוצרים ו/או השירותים, הפרטים שפורסמו באתר לגבי מוצרים ו/או שירותים, התאמתם לצרכי המשתמש וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, לשירותים ו/או למוצרים.

  8. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש, למשתמש ולצד שלישי, בקשר עם שימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מובהר כי אין לחברה כל אחריות לבעיות אורתופדיות ככל שיהיו עקב השימוש במוצרים.

 1. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולמשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, ביצוע הזמנה, רכישת מוצרים, שימוש במוצרים וכל הכרוך והקשור בכך.

 2. היה ועל אף האמור לעיל, יקבע בית משפט כי לחברה אחריות כלפי המשתמש או המשתמש אזי אחריות של החברה בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ”ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי החברה וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של החברה וכל מי מטעמה לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש ו/או המשתמש עבור מוצר ו/או שירות שרכש מהחברה ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.

 3. האתר עשוי לכלול פרסומות ו/או קישורים מצד צדדי ג’, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדי ג’. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.

 4. החברה אינה מפקחת ואינה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע ו/או רמת השירות המוצגים על-ידי ספקים ו/או צדדי ג’, איננה ערבה כי המידע המצוי אצל צדדי ג’ הינו אמין ומדויק ולא בדקה את אמינות המידע של אותם ספקים ו/או צדדי ג’ ונכונותו. החברה איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל מעשה, מחדל ו/או נזק, מכל מין וסוג שהן, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

 5. מטבע הדברים אין ביכולתה של החברה להתחייב, והיא אינה מתחייבת, לפעילות רציפה של האתר. לכן, ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והנך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה להחברה בקשר לכך. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

 6. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו), מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

 7. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.

 8. אופן הצגת המוצרים ו/או השירותים באתר כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 9. החברה אינה מחויבת להציע במסגרת האתר מגוון מוצרים או שירותים כלשהו, או מוצר ו/או שירות ספציפי כלשהו, לא בדין ולא בהסכם.

 10. תהליכי הפקת מידע של המערכות תלויות בחיבור למחשבי הספק ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשבך, וייתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. הנך מאשר, מצהיר ומתחייב לכך שבעשותך פעולה באתר הנך לוקח על עצמך את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב, או תוצאות העלולות להיות להיגרם, וכי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.

 11. החברה איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך תקינה ואיכותית. החברה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו – ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.

 12. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של החברה.

 13. במידה ואינך מרוצה מהאתר ו/או מהשימוש בו הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הינו הפסקת השימוש באתר.

 14. המשתמשים אחראים כלפי החברה, הספקים, משתמשים אחרים ו/או צדדי ג' לכל מעשה או מחדל שלהם בניגוד לתנאי שימוש אלה, בכפוף להוראות הדין.

 1. שיפוי

  1. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, שותפיה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד ג’ כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר, אלא אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

  2. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

 

 

 

 1. הודעות

הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת באתר (ככל שנמסר) בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר. כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, 5 (חמישה) ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בתום 24 (עשרים וארבע) שעות ממועד שיגורה, וככל שמועד זה חל בשבת, שבתון ו/או חג – בתום יום העסקים הראשון שלאחריהם, מסירתה ואם נשלחה לחברה – בכפוף לקבלת אישור מסירה ממחשבי החברה על קבלת ההודעה.

 

 1. המחאת זכויות

החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

 

 1. תניית שיפוט

  1. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

  2. במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם מכוח הדין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ואילו יתר סעיפים ההסכם יישארו בתוקפם.

 

 1. שונות

  1. החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטטוס אחר.

  2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו יגברו.

bottom of page